Tuesday , November 24 2020
Breaking News

Anjaan (2014) | නිර්භය තැනැත්තා, [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Rating: 7.7/10. From 93 votes.
Please wait...

Anjaan (2014)

‍‍ඔන්‍‍න ‍යා‍ලු‍ව‍නේ ‍ඔ‍යා‍ලා ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු‍වෙන්‍ ‍හි‍ටි‍ය ‍සු‍පි‍රි ‍දෙ‍ම‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ක ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍අ‍රන්‍ ‍ආ‍වා.මේ ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍ගේන්‍‍න‍ට ‍ම‍ට ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍උ‍දව්‍ ‍ක‍ල ‍‍ස‍මී‍ර ‍ච‍තු‍රං‍‍ග ‍අ‍යි‍යා‍ට ස්‍‍තූ‍ති ‍වන්‍‍ත ‍වෙ‍න‍වා. ‍මන්‍‍ද, ‍එ‍යා ‍ත‍මා ‍මේ ‍ස‍ද‍හා ‍ම‍ට ‍කා‍ල ‍රා‍මූ ‍නිර්‍මා‍ණ‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍දුන්‍‍නේ. චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍බා ‍ග‍ත ‍ක‍ර‍ලා ‍ම‍ට ‍ල‍බා ‍දුන්‍‍නා‍ට, ‍ව‍රු‍න ‍රං‍‍ග‍ජිත්‍ ‍අ‍යි‍යා‍ටත්‍ ස්‍‍තූ‍ති‍යි. ‍මේ‍වා ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍රන්‍‍න‍ම ‍ඕ‍නේ ‍නි‍සා ‍ත‍ම‍යි ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ලේ. ‍මේ ‍අ‍ය‍ගේ ‍උ‍දව්‍ ‍නැ‍තු‍ව ‍ම‍ට ‍මේ ‍වැ‍ඩේ ‍ත‍නි‍ව ‍ක‍ර‍ග‍ත ‍නො‍හැ‍කි ‍වෙන්‍‍න ‍ගි‍යා.

‍‍‍‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ක‍තා‍ව‍ට ‍යන්‍‍න ‍ක‍ලින්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ප‍සු‍බි‍ම ‍ගැ‍න ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍බ‍ල‍මු ‍නේ. ‍මේ‍කේ ප්‍රධා‍න ‍න‍ළු‍වා ‍ඔ‍යා‍ලා ‍ක‍වු‍රුත්‍ ‍දන්‍‍න, ‍සිං‍‍ගම්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍මා‍ලා‍වෙන්‍ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍ජ‍නප්‍රිය වූ “‍සූර්‍යා”‍ය. ‍එ‍මෙන්‍‍ම ප්‍රධා‍න ‍නි‍ළි ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍ර‍ග ‍දක්‍‍වන්‍‍නේ, ‍කො‍ලි‍වු‍ඩ‍ය, ‍ටො‍ලි‍වු‍ඩ‍ය ‍‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍ජ‍නප්‍රිය ‍නි‍ලි‍ය‍ක ‍ව‍න “‍ස‍මන්‍‍තා”‍ය. ‍මැ‍ය ‍සූර්‍ය‍යා ‍ස‍ම‍ග ‍එක්‍‍ව ‍ර‍ග‍න ‍ප‍ල‍මු ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍මෙ‍ය‍යි. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ස‍ද‍හා ප්‍රසිද්‍‍ධ ‍න‍ළු ‍නි‍ළි ‍කැ‍ලැක්‍ ‍සම්‍‍බන්‍‍ද ‍වී ‍සි‍ටි‍න‍වා. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍එ‍න “‍අ‍යි‍ටම්‍” ‍ගී‍ත‍යක්‍ ‍ස‍ද‍හා Chitrangada Singh ‍රං‍‍ග‍න‍යේ ‍ධා‍ය‍ක ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම Vidyut Jamwal ‍ස‍හ‍ය ‍අ‍නු ප්‍රධා‍න ‍ච‍රි‍ත‍ය‍ක‍ට ‍ධා‍ය‍ක ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා.‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍වර්‍ගී‍ක‍ර‍න‍ය ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ action thriller film ‍එ‍කක්‍ ‍වි‍දි‍හ‍ට‍යි. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ, ‍කො‍ලි‍වු‍ඩ‍යේ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ප්‍රසිද්‍‍ධ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යෙක්‍ ‍ව‍න N. Lingusamy‍ය. ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය Yuvan Shankar Raja ‍වි‍සි‍නි. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වු‍නේ, 15 August 2014 ‍දි‍න‍දී‍ය.

‍‍‍දැන්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍‍යේ ‍ක‍තා‍ව ‍පැත්‍‍ත‍ට ‍හැ‍රෙ‍මු. ‍ක‍තා‍ව ‍මු‍ලින්‍‍ම ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍නේ ‍ම‍දු‍රා‍සි‍යේ ‍ඉ‍ද‍ලා ක්‍රිශ්‍‍නා ‍කි‍ය‍ලා ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍අ‍යි‍යා‍ව ‍හො‍යා‍ගෙ‍න ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍එ‍න ‍දර්‍ශ‍න‍ය‍කින්‍ය. ක්‍රිශ්‍‍නා ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍ඇ‍විත්‍ ‍ත‍ම ‍අ‍යි‍යා ‍රා‍ජූ ‍ව ‍හො‍යන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍මේ ‍අ‍ත‍ර ‍මෙ‍යා‍ට ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා, ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍අ‍යි‍යා ‍මුම්‍‍බා‍යේ ‍හි‍ටි‍ය ‍ලො‍කු ‍බා‍යි ‍කෙ‍නෙක්‍(‍මැ‍ර‍යෙක්‍ ‍ව‍ගේ ‍කෙ‍නෙක්‍) ‍කි‍ය‍ලා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍හ‍තු‍රෝ ‍මේ ‍මල්‍‍ලි‍ව ‍හො‍යන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍ඒ ‍අ‍ත‍ර ‍මල්‍‍ලි ‍අ‍යි‍යා ‍ගා‍ව ‍වැ‍ඩ ‍ක‍ල ‍ක‍රීම්‍ ‍බා‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍කෙ‍නෙක්‍‍ව ‍හ‍මු‍වෙ‍ලා ‍අ‍යි‍යා ‍ගැ‍න ‍විස්‍‍ත‍ර ‍අ‍හ‍න‍වා. ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍දැන ‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බෙන්‍‍නේ ‍අ‍යි‍යා ‍මැ‍රි‍ලා ‍කි‍ය‍ලා. ‍ම‍ම ‍මෙච්‍‍ච‍ර‍යි ‍කි‍යන්‍‍නේ. ‍ඉ‍තු‍රු ‍ටි‍ක ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍බා‍ර‍යි. ක්‍රිශ්‍‍නා ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍ක‍වු‍ද? ‍ඇ‍යි ‍අ‍යි‍යා‍ව ‍හො‍යන්‍ ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍ආ‍වේ? ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍හ‍තු‍රන්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍පස්‍‍සෙන්‍ ‍පන්‍‍නන්‍‍නේ ‍ඇ‍යි? ‍රා‍ජූ‍යි, ක්‍රිශ්‍‍නා‍යි ‍දෙන්‍‍නා‍ම ‍එක්‍‍කෙ‍නෙක්‍‍ද? ‍එ‍හෙ‍ම ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍‍ද? ‍මේ ‍ව‍ගේ ප්‍රශ්‍‍න ‍රා‍ශි‍ය‍ක‍ට ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍න‍ර‍බන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ක‍ර‍න‍වා.

‍‍‍‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍උ‍ප‍රි‍ම ‍ර‍ස ‍වින්‍‍ද‍න‍ය ‍ස‍ද‍හා ‍‍එක්‍ ‍ගී‍ත‍යක්‍ ‍හැ‍ර ‍ඉ‍තු‍රු ‍ගී‍ත ‍සි‍යල්‍‍ල‍ක‍ට‍ම ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ගන්‍‍ව‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ. ‍ඒ ‍හින්‍‍දා ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍උ‍ප‍රි‍ම ‍අන්‍‍ද‍මින්‍ ‍ර‍ස ‍වි‍දි‍ය ‍හැ‍ක.උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍බා ‍ග‍ත ‍ක‍ර‍මින්‍ ‍ය‍න ‍වි‍ට ‍අ‍ප‍ට ‍ඔ‍බ‍ගේ ‍අ‍ද‍හ‍ස, ‍චෝ‍ද‍නා ‍ඕ‍න ‍දෙ‍යක්‍ ‍ප‍හ‍ලින්‍ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ඉල්‍‍ලා ‍සි‍ටි‍න‍වා. ‍ඔ‍යා‍ලා ‍සැ‍ම‍ට ‍ජ‍ය ‍වේ‍වා.

‍‍‍”‍ස‍තු‍රන්‍ ‍ල‍ග‍වත්‍, ද්‍රෝ‍හින්‍ ‍ඉන්‍‍න ‍හො‍ද ‍නෑ.”

Anjaan (2014) on IMDb

 

 

 

ලබා දී ඇති උපසිරැසිය DVD / BR පිටපත් සඳහා අදාළ වේ

 

මේ ලබා දී ඇති සිංහල උපසිරැසි පිළිබද “සිරාජ් ප්‍රියන්ත” සොහොයුරාට අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි විය යුතු අතර උපුටාගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මතම සිදුවිය යුතුය.

Check Also

අෆ්සෝස් [S01 : E03 & E04] Sinhala Subtitles | මට මැරෙන්න බැරියෝ!! [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

ඉන්සයිඩ් එජ්, බ්‍රිත්, මිර්සාපූර්, ෆැමිලි මෑන් අරන් ආපු ඇමසෝන් ප්‍රයිම් වැඩක් සුපිරි බ්ලැක් කොමඩියක් කුතුහලයෙන් …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

111 comments

 1. Thanks bro

 2. Sandunprabath1230

  Thanks Machn

 3. meka sub phone eke wada nane anith film wala wada please help

 4. Mevandhanushka

  Thanks….

 5. thanks

 6. Mohantha_kumara

  Tnx bro

 7. උපසිරසියට ස්තූතියි සහෝ.තවත් උපසිරසි කරණයට ශක්තිය
  ධෛර්යය ලැබේවා.බයිස්කෝප් එකට ජය වේවා…!!!

 8. Ade km 1n wada nane bn

 9. Great post! Have nice day ! 🙂 abzqg

 10. mcn seeds wadi ekk ndd bn. dn gdk kal handa wend athi neda

 11. ජය වේවා

 12. mata subtitel witharak ganna barida

 13. ela ela thanks……..!

 14. Rumesh Nilantha Jayaweera.

  thanx for sub

 15. Supiri wadak bro

 16. Bro meka bawata extract wene nane help me

 17. Dilshan kalinga

  බොහොම ස්තුතියි සිරාජ් උපසිරසියට.!!!

 18. Supun Madhusanka (Bunny)

  Thanks saho…..

 19. Machan matath sub 1 mail karapanko
  [email protected]

 20. Machan mata meke sinhala sub 1 puluwannan kawruhari mail 1k dapan ikmanata plzzz
  [email protected]

 21. sub eka maill dannako kawuru hari plz, [email protected]

 22. mchn Siraj aiye screen shots tikak add karahan….

 23. Sub download karanna bene. Errer msg ekak enawa.

 24. meke sinhala sub download wenne nane mata eka hadala dennna widiyak natda

 25. Thkx Saho… piluwannam (YANN)- Acter -Jiiva film 1kath denna …

 26. thank u.. patta wedak.. santosai… adambarai..

 27. bro mata anjaan eke sub eka denne na…. podi help ekak denawada??

 28. some one help me..plz

 29. its nt dwnloading subs…error page ekak penawanawa..ai e?

 30. soorya inna nisa aniwa balanna one thanx for sub bro

 31. thank you for sub machan

 32. Thank you very much 🙂

 33. ashoka sandaruwan

  සුපිරි බන්.රාම් චරන්ගේ අලුත් එකත් ඉක්මනින් දෙන්නකෝ. plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 34. කොල්ලො මට අන්ජාන් එකේ සබ් එක බා ගන්න දෙන්නේ නැනේ

 35. sub down load karanna bahane..
  [email protected]
  mekata mail karanna puluwan nam loku deyak

 36. subta thuthi…obata jaya……

 37. Thankyou Bro 🙂 ela wadak 😀

 38. Thanks dear

 39. ගොඩාක් ස්තූති සහෝ උපසිරසියට
  ජය වේවා….!!!

 40. man 400mp copy eka down karagaththe. but sinhala sub daganna bahane. mata help karanawada? oyalata Jaya…!!!

  —–

  https://www.baiscopelk.com/sinhalasub-faq/ බලන්න

 41. චන්දිම අමරසිංහ

  නියමයි සහෝ දිගටම කරගෙන යමු..
  සුපිරි වැඩක් සුභපැතුම්..
  ජයවේවා..!

 42. නුවන්ත දුලාන්

  බොහොම ස්තූතියි සහෝ….!!!! 🙂 🙂

 43. niyama Film eka… machan “allu arjun”ge aluth film ekak awith thiyanwa “race guram” kiyala eka sub thapanko machooo…

 44. චිත්‍රපටය බැලුවා නියමයි… සිරාජ් ඔයාගේ සබ් නියමයි.. මේ වගේ ටැමිල් එව්වටම සබ් දෙන්න.. බොහොම ස්තූතියි…

 45. හර්ෂ ලහිරු

  සබ් එකට බොහොම ස්තුතියි සහො 😛 ජය

 46. sub file eka dwnld karanna be ne plz help

 47. බොහොම ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ සිංහල උපසිරැසියට. ජය෴෴ 😛 😛

 48. meka no wada torrent ekak hoya gannawath ne download karanna.monad bn ubala me danne boru link ?nikan kiyawanne dala thiyenwa wage eth athule mkuthma ne..shik epa wena ubala me karana wada..anika ai bn ubala camera copy films danne lajja nedda?shik

  ———————–

  @samantha,
  අනික් අයට වැඩ කරද්දි ඔයාට විතරක් වැඩ කරන්නෙ නෑ කියන්නෙ හිතෙන්නෙ නැද්ද අවුල තියෙන්නෙ ඔයාගෙ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හෑෂ් ටැග් එකක් දීලා තියෙන්නෙ ඒකෙන් හොයන්නයි. කරන හැටිත් එතනම උඩ ලියලා තියෙනවා. අනික ලින්ක් වැඩ නැත්තම් කොහොමද කියන්නෙ කැමරා කොපියක්ද නැද්ද කියලත්. හික්ස් 😛 😛

  • SaDuN dAnUsHkA

   ලැජ්ජා වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි කැමරා කොපි වලට උපසිරැසි දාන්න, ඒක තමයි හැකියාව, ලින්ක් වැඩ නැත්නම් වරෙන් උඹට වැඩ කරන ටොරන්ට් දෙන්නම්

   https://www.facebook.com/sadun.danushka

   ඔය ලින්ක් එකට මැසේජ් එකක දාපන්, උඹට විතරක් වැඩ නොකරන්න, අනිත් උන්ට වැඩ කරන්න විදියක් නැහැනේ පුලුවන්නම් යකෝ උඹේ පොටෝ එකක එකක comments දාපන් හැංගිලා කතාකරන පො……………

 49. ela kollo. onna banawa

 50. Rajitha Abeysinghe

  උපසි‍රැසියට ගොඩක් ස්තූතියි සහෝ (Y)

 51. anjaan sinhala subtitle downloads karanna bahane ? udau karannakooooo

 52. “චූටී මල්ලි”

  ෆිල්ම් එකනම් තියෙ
  සබ ගන්නවා එහෙනම්
  දැන් ඉතින්
  දෙමල නම් සිරා
  හින්දි නම් හේවා
  එල එල
  සබට තුති
  ඔබට ජය…………..

 53. Thanks a lot macn…………. 😀

 54. නියමයි සිරාජ් සහෝ..
  ඊළග එකත් ඉක්මනින් ගෙමු.
  සබට තුති..
  ජය වේවා..
  බුදු සරණයි.. !!!

 55. Siraj oyatath anith sahola dennatath Godakma Sthuthiy,
  Tamil Digatama denna. Aniwa balanawa, Thanks.

 56. sub denna vechcha mahansiysta godaak sthuthi.jaya weewa !!!!!!!!!!!!!

 57. kavindu gayashan

  720p copiyak nadda mcn

 58. කැලුම් ගුණසේකර

  ස්තූතියි උපිසරැසියට. ඊළග උපසිරැසියෙන් මුණගැහෙමු.

 59. ගොඩක් ස්තුතියි සිංහල උපසිරසියට

 60. LAHIRU SAMPATH

  මෙන්න සුපිරි ෆිල්ම් එක දීලා නේද
  මං දැන් දැක්කේ.
  එකපාරක් බැලුවා ඒත් මේකනම් එකපාරක් බලාලා මදි.
  ඔන්න එහෙනම් ආයෙත් බලනවා.
  සිරාජ් මලයෝ ඔයා මේ කරන සේවය ඇත්තටම අගය කරනවා.
  කොල්ලා දැන් එක දිගටම sub දෙනවා.
  සුපිරි මචන්.
  ඒවගේම එක දිගටම කාලරාමු හදමින් දමිල ෆිල්ම් වලට ගොඩක් උදව් වෙන සමීර චතුරංග අයියවත් මතක් කරනවා .
  සුපිරි මචෝ කියන්න වචන නෑ.
  මේ දවස් ටිකේම ඔයාලට පින් සිද්ද වෙන්න අලුත්ම දමිල ෆිල්ම් බැලුවා.

 61. ඔබට තුති.
  සුභපැතුම්.
  ඉදිරියටම යමු…!
  ජයවේවා……
  බුදු සරණයි.. !!!

 62. pattai bn ehh.. (y)

 63. Thanks.

 64. Good work Thanks Bro

 65. ශාන් විමුක්ති [විමා]

  බොහොම ස්තුතියි සිරාජ් මලේ උපසිරසියට
  අනියම් ආකාරයෙන් සබ් එක ලැබුන නිසා කලින්ම බැලුවා 😀

 66. thank you

 67. tnx mchoooooo

 68. tnx mchooooooooooo
  ela….

 69. me aurudde balapu supirima tmail film eka thanx bng

 70. Thanx aiya lot….

 71. එල මචං.
  එක එක එවුංගේ හින්ට් ගනං ගන්න එපා.
  ඵල ඇති රුකටලුනේ බං ගල් ගහන්නේ 😀
  දිගටම දියං බං.
  ජයවේවා!

  පොඩි සයිස් කොපියක් නැතෙයි? 🙁

 72. thanks…suba gaththa.. ok…. meka nara ka ma ne….

 73. sub ekata thanx aaaaaa

 74. රවිඳු නිපුන්

  niyamayi ayye!!!
  thawa fil;ms gemu!!!
  thanks sub ekata!
  good luck!!


 75. නියමයි
  😛
  උපසිරැසියට තුති…… 🙂
  ඊළඟ උපසිරසියෙන් හමුවෙමු..
  ඔබට ජය .. 🙂

 76. ela ela sahoo
  thawa dawasak dekak kalin dunanam sub ekama balana tibuna 😀
  aulak na sub 1 aphu balanawa
  thanx

 77. patta menn filuma dela..ela ahhhhhhhhh…..bamak thama….subata thanks SIRAJ saho……digatama sub denn.jaya wewa……………

 78. ඇයි මේ මේක ආපහු දාලා තියෙන්නේ, කලින් දුන්නනේ?

 79. බොහොම ස්තුතිය සිරාජ් සහෝ
  අපි උපසිරැසි ගන්නේ බයිස්කෝප් වලින් විතරයි
  මොකද ගුණාත්මක උපසිරැසි දෙන නිසා…

 80. Please give the subs for race gurram

 81. වරුණ රංගජිත් (වරූ)

  එල කොල්ලෝ එල
  ෆිලුම දීලා තියෙන්නේ..
  ඉතින් මම නම් ඉතින් බාගෙනනේ තියෙන්නේ..
  කලින්ම ඔයාගෙන් සබ් එකත් ලැබුණනේ…
  ඉතින් දිගටම බයිස්කෝප් එකත් එක්ක සබ් දෙමු…
  ජයම වේවා…!!!

 82. Darshana Madushan

  Tnx 4 da sub…

 83. නලින්

  ස්තුතියි සිරාජ් මලේ.. ටැමිල් උනත් මේක සුපිරි පහාරක් නිසා.

  ඔන්න ගන්නවා.

  ජය වේවා!

error: Alert: Content is protected !!