Tuesday , August 9 2022
Breaking News

Kaththi (2014) | ගො‍වි‍යන්‍ ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍නැ‍ගී ‍සි‍ටී‍ම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Rating: 7.4/10. From 14 votes.
Please wait...

Kaththi 2014

‍කො‍හො‍ම‍ද ‍යා‍ලු‍ව‍නේ? ‍ඔන්‍‍න ‍ම‍ම ‍ත‍වත්‍ ‍දෙ‍ම‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍කින්‍ ‍ඔ‍යා‍ල‍ව ‍හ‍මු‍වෙන්‍‍න ‍ආ‍වා ‍ඇත්‍‍ත‍ටම ‍මේ‍ක ‍බ‍ලන්‍‍න ‍ව‍ටි‍න, ‍ලස්‍‍ස‍න ‍ස‍මා‍ජ‍ය‍ට ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍වැ‍ද‍ගත්‍ ‍සත්‍යක්‍ ‍ප‍හ‍ද‍ලා ‍දෙ‍න, ‍සු‍පි‍රි ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍කිව්‍‍වොත්‍ ‍ම‍ම ‍‍නිවැ‍ර‍දි‍යි. ‍මේ ‍සැ‍රේ ‍ම‍ට‍යි ‍මේ‍‍කේ ‍කා‍ල ‍රා‍මූ ‍නි‍ප‍ද‍වී‍මේ ‍කට්‍‍ට ‍කන්‍‍න ‍උ‍නේ. ‍මා ‍වි‍සින්‍‍ම ‍කා‍ල ‍රා‍මූ ‍නි‍ප‍ද‍ව‍ගෙ‍න ‍අ‍සා ‍ලි‍වී‍මක්‍ ‍ක‍ල ‍නි‍සා, ‍හි‍තු‍ව‍ටත්‍ ‍ව‍ඩා ‍ටි‍ක ‍කා‍ල‍යක්‍ ‍වැ‍ය ‍උ‍නා, ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍ඔ‍යා‍ලා ‍අ‍ත‍ට ‍පත්‍ ‍කි‍රී‍ම‍ට. ‍ඒ ‍හැ‍රෙන්‍‍න‍ට ‍මේ ‍ද‍වස්‍‍ව‍ල ‍ප‍ව‍ති‍න ‍අ‍ය‍හ‍පත්‍ ‍කා‍ල‍ගු‍ණ‍යත්‍ ‍වක්‍ර්‍‍ව ‍මේ ‍ස‍ද‍හා ‍බා‍ධා ‍ඇ‍ති ‍ක‍ලා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍කි‍යන්‍‍න ‍ඕ‍නේ ‍මේ ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍ල‍බා ‍දෙන්‍‍නේ, ‍දැ‍න‍ට ‍ඇ‍විත්‍ ‍ති‍යෙ‍න ‍හො‍ද ‍කො‍පි‍ය‍ක‍ට. ‍තා‍ම ‍මෙ‍‍හි DVD Rip ‍පි‍ට‍පත්‍ ‍නි‍කුත්‍ ‍වී ‍නො‍මැ‍ති ‍නි‍සා.

‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍දෙ‍ස ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍බ‍ල‍මු ‍නේ. ‍මේ‍ක ‍ඉ‍තින්‍ ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා‍වේ ‍ඉ‍හ‍ලින්‍‍ම ‍වැ‍ජ‍බෙ‍න ‍සු‍පි‍රි ‍මට්‍‍ට‍මේ ‍ඉන්‍‍නේ ‍න‍ළු‍වා ‍ව‍න “‍වි‍ජේ”‍ගේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍ක‍ලින්‍ ‍සි‍ට‍ම ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා ‍ර‍සි‍ක‍යන්‍ ‍බො‍හෝ ‍ම‍ග ‍බ‍ලන්‍ ‍හි‍ටි‍ය, ‍ස‍හ ‍බො‍හෝ ‍අ‍පේක්‍‍ෂා ‍ක‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම A.R. Murugadoss ‍ත‍මා ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍රන්‍‍නේ. ‍එ‍යා‍ගේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍ගැ‍න ‍ඉ‍තින්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍දෙ‍යක්‍ ‍නෑ ‍නේ. ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍සාර්‍ථ‍ක ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ප්‍ර්‍මා‍ණ‍යක්‍ ‍ගි‍ය ‍ව‍ස‍රේ ‍මෙන්‍‍ම ‍මේ ‍ව‍ස‍රේත්‍ ‍එ‍යා‍ගේ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍යෙන්‍ ‍නි‍ම‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. “‍ස‍මන්‍‍තා” ප්‍ර්‍ත‍ම ‍ව‍තා‍ව‍ට ‍වි‍ජේ ‍එක්‍‍ක ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍ ‍එක්‍ ‍වන්‍‍නේ ‍මෙ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍තු‍ලින්‍ ‍ත‍මා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍ත‍වත්‍ ප්‍ර්‍සිද්‍‍ධ ‍න‍ළු ‍නි‍ළි ‍කැ‍ලක්‍ ‍මෙ‍ය‍ට ‍ස‍හ‍බා‍ගී ‍වෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍අ‍ත‍ර ‍බො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍න‍ළු Neil Nitin Mukesh‍ද ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍ ‍එක්‍ ‍ව‍න‍වා. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ස‍ද‍හා ‍ත‍රු‍ණ ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ “‍අ‍නි‍රුද්‍” ‍දා‍ය‍ක ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වු‍නේ. October 22, 2014 ‍දා‍ය. ‍මේ ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍බොක්‍ස්‍ ‍ඔ‍ෆිස්‍ ‍වාර්‍තා ‍අ‍ත‍ර‍ට ‍එක්‍‍ව ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍ප‍ල‍මු ‍ස‍ති ‍අන්‍‍ත‍ය ‍තු‍ල‍දී, ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍නූ ‍රු‍පි‍යල්‍ ‍කො‍ටී 80‍ක ‍ආ‍දා‍ය‍මක්‍ ‍උ‍ප‍යා ‍ගැ‍නී‍ම‍ට ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ස‍මත්‍‍කම්‍ ‍දක්‍‍වා ‍ති‍බෙ‍න‍වා.

‍ක‍තා‍ව ‍ගැ‍න ‍ක‍තා ‍ක‍ලොත්‍, ‍මෙ‍හ‍ම ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍ත‍මා ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍නේ. ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍කි‍යන්‍‍නේ, ‍කල්‍‍ක‍ටා ‍සි‍ර‍ගෙ‍ද ‍ඉන්‍‍න ‍සි‍ර‍ක‍රු‍වෙක්‍. ‍ද‍ව‍සක්‍ ‍ඒ ‍සි‍ර ‍ගෙ‍ද‍රින්‍ ‍සි‍ර ‍ක‍රු‍වෙක්‍ ‍පැ‍න‍ලා ‍ය‍න‍වා. ‍ඒ ‍පැ‍න‍ලා ‍ගි‍ය ‍සි‍ර ‍ක‍රු‍වා ‍ග‍මන්‍ ‍ගත්‍ ‍මාර්‍ග‍ය ‍සො‍යන්‍‍න‍ට, ‍මී‍ට ‍ක‍ලින්‍ ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍සැ‍ර‍යක්‍ ‍පැ‍න‍ලා ‍ගි‍ය ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍ගෙන්‍ ‍උ‍දව්‍ ‍ල‍බා ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍ඔ‍හු ‍සි‍ර‍ක‍රු‍වා ‍ග‍මන්‍ ‍ගත්‍ ‍මාර්‍ග‍යේ ‍ග‍මන්‍ ‍ක‍ර‍ලා, ‍පො‍ලී‍සි‍ය‍ට ‍සි‍ර ‍ක‍රු‍වා‍ව ‍අල්‍‍ල‍ලා ‍දී‍ලා, ‍ඔ‍හු ‍සි‍රෙන්‍ ‍පැ‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍පස්‍‍සේ ‍මො‍හු ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍යා‍ලු‍වා‍ගේ ‍උ‍දව්‍ ‍ඇ‍ති‍ව ‍බැං‍‍කොක්‍ ‍යා‍ම‍ට ‍ගු‍වන්‍ ‍තො‍ටු‍ප‍ල‍ට ‍ය‍න ‍අ‍ත‍ර ‍එ‍හි‍දි ‍ද‍කි‍න ‍කෙල්‍‍ලෙක්‍ ‍නි‍සා ‍ගු‍වන්‍ ‍ටි‍කට්‍ ‍ප‍ත ‍ඉ‍රා ‍ද‍ම‍ලා ‍කෙල්‍‍ල ‍හා ‍පෙ‍මින්‍ ‍වෙ‍ලෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍මෙ‍හෙ‍ම ‍යා‍ලු‍වා ‍හා ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍පා‍ල‍මක්‍ ‍උ‍ඩ ‍රෑ ‍වෙ‍ලේ ‍ඉද්‍‍දි, ‍පා‍ල‍ම ‍ය‍ට ‍මාර්‍ග‍යේ ‍වා‍හ‍න‍යක්‍ ‍ඇ‍විත්‍ ‍හැප්‍‍පෙ‍න ‍අ‍ත‍ර, ‍ඊ‍ට ‍ප‍සු ‍ප‍සින්‍ ‍පැ‍මි‍නි ‍වා‍හ‍න‍යේ ‍කට්‍‍ටි‍යක්‍ ‍හැප්‍‍පු‍නු ‍වා‍හ‍න‍යේ ‍කෙ‍නා‍ට ‍වෙ‍ඩි ‍ත‍බා ‍ප‍ලා ‍ය‍න‍වා. ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍හා ‍යා‍ලු‍ව ‍දු‍ව ‍ගොස්‍ ‍වා‍හ‍නේ ‍වෙ‍ඩි ‍වැ‍දු‍නු ‍කෙ‍නා ‍ද‍කිද්‍‍දි ‍ත‍මා, ‍වික්‍‍ෂිප්‍‍ත ‍වන්‍‍නේ. ‍එ‍ත‍න ‍ඉන්‍‍නෙත්‍ ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍ව‍ගේ‍ම ‍කෙ‍නෙක්‍. ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍මේ ‍දෙන්‍‍නා ‍එ‍යා‍ට ‍මො‍න‍වා ‍ක‍ර‍යි‍ද? ‍ක‍දි‍රේ‍ශන්‍ ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍ගන්‍‍න ‍වැ‍ඩ ‍පි‍ලි‍වෙ‍ල ‍මො‍කක්‍‍ද? ‍ගු‍වන්‍ ‍තො‍ටු‍ප‍ලේ ‍හ‍මු ‍වී ‍පෙ‍මින්‍ ‍බැ‍දෙ‍න ‍කෙල්‍‍ල‍ව ‍ආ‍යේ ‍හ‍මු ‍වේ‍වි‍ද? ‍මේ‍වා‍ට ‍උත්‍‍ත‍ර ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍න‍ර‍බන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ක‍ර‍න‍වා. ‍ක‍තා‍ව ‍එච්‍‍ච‍රක්‍ ‍කිව්‍‍වා‍ට, ‍ඕ‍ක ‍ඉ‍තා‍ම ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍ත‍මා. ‍අ‍ව‍සන්‍ ‍හ‍රි‍ය ‍වෙද්‍‍දි, ‍ක‍තා‍ව ‍මු‍ලු‍ම‍නි‍ම ‍වෙ‍නස්‍ ‍අ‍ත‍ක‍ට‍යි ‍ග‍මන්‍ ‍ක‍රන්‍‍නේ.

‍මේ ‍ටි‍කත්‍ ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍සි‍තු‍නා. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍උ‍ප‍රි‍ම ‍අන්‍‍ද‍ම‍ට ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ගැන්‍‍වූ‍වා. ‍කි‍සි‍දු ‍ගී‍ත‍යක්‍ ‍ම‍ග ‍හැ‍රි‍යේ ‍නෑ. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍ඉං‍ග්‍රී‍සි‍යෙන්‍ ‍කි‍ය‍න ‍දෙ‍බස්‍ ‍ව‍ල‍ටත්‍ ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍ත‍රම්‍ ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ගැන්‍‍නු‍වා. ‍ඒ ‍හැ‍රෙන්‍‍න‍ට ‍දෙ‍බ‍සක්‍ ‍දෙ‍කක්‍ ‍ම‍ග ‍හැ‍රී ‍ති‍බු‍නා ‍නම්‍, ‍ස‍මා‍වෙන්‍‍න. ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍ර‍ස‍වින්‍‍ද‍න‍ය ‍ස‍ද‍හා ‍උ‍ප‍රි‍ම ‍අන්‍‍ද‍මින්‍, ‍ගු‍නාත්‍‍ම‍ක ‍හා ‍දෙ‍බස්‍ ‍ම‍ග ‍නො‍හැ‍ර ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා.

‍මේ‍කත්‍ ‍අ‍නි‍වා ‍කි‍යන්‍‍න ‍ඕ‍නේ. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ම‍ගින්‍, ‍ගො‍වි‍යා ‍වි‍දි‍න ‍දු‍ක ‍ගැ‍න ‍ඉ‍තා ‍ම‍නා‍ව‍ට ‍ක‍තා ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍රූ‍ප‍වා‍හි‍නි ‍ආ‍ය‍ත‍න, ‍පු‍වත්‍‍පත්‍, ‍ගු‍වන්‍ ‍වි‍දු‍ලි ‍ආ‍ය‍ත‍න, ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍වා‍සි‍ය ‍ත‍කා, ‍අ‍ස‍ර‍න ‍අ‍ය ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍නො‍වී‍ම, ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍බ‍හු‍ජා‍ති‍ක ‍ස‍මා‍ගම්‍ ‍ම‍ගින්‍ ‍ර‍ට‍ක ‍ඉන්‍‍න ‍අ‍ස‍ර‍න ‍ගම්‍ ‍වැ‍සි‍යන්‍‍ට ‍ක‍ර‍න ‍අ‍සා‍ධා‍ර‍න ‍කම්‍, ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍මු‍දල්‍ ‍අල්‍‍ලස්‍ ‍නි‍සා, ‍ර‍ජ‍යේ ‍නි‍ළ‍ධා‍රින්‍ ‍ඒ ‍අ‍ය‍ට ‍පක්‍‍ෂ‍ව ‍සි‍ටි‍න ‍හැ‍ටි, ‍න‍ග‍ර‍බ‍ධ ‍ජ‍න‍තා‍ව ‍ග‍මේ ‍අ‍ය, ‍වි‍ශේ‍ෂ‍යෙන්‍ ‍ගො‍වි ‍ජ‍න‍තා‍ව ‍ගැ‍න ‍සි‍ත‍න ‍ආ‍කා‍ර‍ය, ‍ර‍ට‍ට ‍බ‍ත ‍ස‍ප‍ය‍න ‍අ‍ස‍ර‍න ‍ගො‍වි‍යන්‍ ‍වි‍දි‍න ‍දුක්‍ ‍ගැ‍හැ‍ට, ‍ගැ‍න ‍ඉ‍තා ‍ම‍නා‍ව‍ට ‍ක‍තා ‍ක‍ර‍න, ‍ආ‍දර්‍ශ‍මත්‍ ‍මෙන්‍‍ම, ‍ජ‍න‍තා‍ව‍ට ‍ය‍මක්‍ ‍හි‍තන්‍‍න‍ට ‍ස‍ලස්‍‍ව‍න ‍අ‍පූ‍රූ ‍ව‍ටි‍නා ‍සි‍න‍මා ‍නි‍පැ‍යු‍ම‍ක්‍ ‍කි‍ය‍ලා ‍මෙ‍ය ‍හ‍දුන්‍‍වා ‍දි‍ය ‍හැ‍ක. ‍ඒ ‍නි‍සා ‍හැ‍කි ‍අ‍ය ‍බා‍ගෙ‍න ‍බ‍ලන්‍‍න. ‍බැ‍ලු‍වා ‍කි‍ය‍ලා ‍කි‍සි ‍අ‍වා‍සි‍යක්‍ ‍වෙන්‍‍නේ ‍නෑ. ‍ඇත්‍‍ත‍ට‍ම ‍නෙ‍ත‍ට ‍ක‍දු‍ළු ‍උ‍නන්‍‍න ‍ති‍ය‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍ත‍මා ‍මේ‍ක. ‍

ත‍වත්‍ ‍ලස්‍‍ස‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍කින්‍ ‍හ‍මු‍වෙ‍මු. ‍කට්‍‍ට ‍කා‍ල ‍ක‍ර‍පු ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍නි‍සා, ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍අ‍ද‍හස්‍ ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වෙ‍මි.

“‍අ‍පේ ‍බත්‍ ‍පි‍ගා‍නේ ‍ති‍යෙ‍න ‍බත්‍ ‍ක‍න ‍වි‍ට, ‍ඒ ‍බත්‍ ‍අ‍ප‍ට ‍ල‍බා ‍දෙන්‍‍න‍ට ‍දුක්‍ ‍ක‍ර‍ද‍ර ‍වි‍දි‍න, ‍අ‍ස‍ර‍න ‍ගො‍වි ‍ජ‍න‍තා‍ව ‍ගැ‍න ‍අ‍ප ‍ක‍ව‍දා ‍හ‍රි ‍සි‍තා ‍ති‍බේ‍ද?”

Kaththi (2014) on IMDb

 

 

400 MB (DVD) කොපිය මෙතනින් බාගන්න

302C355A2D1154B5487D75C575A6412EE323D58A

700 MB (DVD) කොපිය මෙතනින් බාගන්න

A9654676D065807FCEECF63903327FA66787F934

1.40 GB (DVD) කොපිය මෙතනින් බාගන්න

4C7F2439CF0344A3A9DB98EFB4A0D4AB1D08F816
ටොරන්ට් ලින්ක් ක්‍රියා නොකරයිනම් ඒ ලින්ක් එකට යටින් ඇති හෑෂ් (hash) එක google හි සෙවුමක් කරන්න. එවිට ලැබෙන ඕනෑම ටොරන්ට් අඩවියකින් එම ටොරන්ට් එක බාගත කරගන්න.

 

මේ ලබා දී ඇති සිංහල උපසිරැසි පිළිබද “සිරාජ් ප්‍රියන්ත” සොහොයුරාට අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි විය යුතු අතර උපුටාගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මතම සිදුවිය යුතුය.

Check Also

Failan (2001) Sinhala Subtitles | තව එක සැරයක්, ඔබ හමුවන්නට හැකි නම්…! [සිංහල උපසිරසි]

මුලින්ම ස්තූතිවන්ත වෙන්න ඕනෙ මම කලින් කරපු ” Nobody Knows (2004) අම්මාවරු නැති දරුවන්නේ…! ” …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

111 comments

 1. සුපුන් රණසිංහ

  ගොඩක් ස්තූතියි උපසිරැසියට. ජය වේවා!

 2. Thank you bro.

 3. chanaka_priyakelum

  El bro sub ekt jayaweva

 4. Download karat file eka open wenne nane

 5. I need the subtitle of ” SAIVAM ” 2014 family movie.

 6. thankz…

 7. ade baiscopelk eka sub nodena film ekak nane

 8. 720 copya download karanne dennane bn mokakda aula

 9. tharindu nirmal

  sub kalin yanawane bn

 10. sub kalin yanawane timeline waradiyi eka hadala denawada

 11. meke sub kalin yanawene mokakada karanne

 12. malli elz film eka mta ewge vijege Shajahan 2001 movie eka krla denwda plz

 13. 2014 මම බලපු හොදම tamil ෆිල්ම් එක තැක්ස් සහෝ…………

 14. සුපිරි ෆිල්මක් උපසිරැසියට තුති

 15. nadeep prsanna

  niyamay saho

 16. thnx saho..good job..
  Vikramge” I” film ekata sub danna supiri film eka

 17. thanks!

 18. Pradeep Nishantha

  sub ekanam set wenne nehe voice ekata

 19. niymai mcahn…mahansi wela subs dena ekata credit ekak magen..onece again tanks a lot…..tawa subs karanna uparima shakthiya lebenna onee…ehenm mama banawa jaya tawa ekakata….

 20. Can I have English Subtitle for Kaththi 2014?

  • mata meka download karanna bane menna meka watenawa mokada karanne mekata danna ekkenek kiyanna
   ,,,,,,,, page blocked This search page has been blocked
   due to a violation of our terms of use.

 21. කවියා

  ෆට්ට අෑ ඉස්කෝතුයි යාළු

  දැන්නම් 1080p ත් අැවිත්

  😀

 22. ඔයාට ගොඩක් ස්තූතියි ඉදිරියට තව තවත් Sub කරන්න ශක්තිය ලැබේවා!!!

  ඔබට ජය වේවා!!!

 23. thanks for the sub

 24. mama download karapu torrent 1 fil1 win rar file1k eka extract karanna password1k illanawa eka kohomada hoya ganne machan…plz help me…sub1ta godak thanks oyalata mewa karagena yanna hakiyawa digatama labenna ona jayen jaya….!!!!!!

 25. Sub 1ta thanks…

 26. Thank you very much !!!

 27. නියමයි
  😛
  උපසිරැසියට තුති…… 🙂

 28. Tnx sahoo.dvdRip ekatath dunnata.jaya wewa!

 29. machooooo meke dvdrip eka awilla. sub eka dennako.plzzzzzzz

 30. DVDRip ekata dendooooooooooooooooooooooo!

 31. ickass.so/kaththi-2014-lotus-dvdrip-x264-1cdrip-700mb-esubs-tamil-movie-t9893190.html meka thami dvdrip file eka

 32. kaththi film eke dvdrip torrent file download karana thiyenawa . baiscope ekakta eka upload karanko sub ekka

 33. thanks bro for this sub…..!
  pleeaaaase can u give sub for “poojai” film also soooon….(vishal’s)
  good luck..!

 34. සඳුන්

  මේකේ subtitles කලින් යනවනේ…. timeline හදන්නකෝ සහෝ….

 35. Mekadenakam Thama Hitiye…

  Govindudu Andarivadele Film 1Ke Sub Dennako……..Ramge Film 1k Nisa Sub Onemai………

 36. meke hoda copyak thama awe nadda????

 37. me film 1ke subs hadala thyenwa maru.habai meke subs wala kala ramuwa waradei

 38. hoda copy ekak awa gaman damu macho api balan innawa..

 39. niyamai. thanks

 40. machan me film ekata thanks me film eke original film eka apuvahama hambunoth danavada?

 41. sub eka marrru… 🙂 thnks… mcn puluwannam me “Kathai Thiraikathai Vasanam Iyakkam” film ekata sub karahnko…amuthu storiyak…tagline-“a film without a story”….

 42. thanks muchan subata.

 43. හර්ෂ ලහිරු

  සබ් එකට බොහොම ස්තුතියි සහො 😛 ජය

 44. සබ් එකට ස්තූතියි!

 45. ela sira… keep it up bro.. good luck

 46. sub hadala dannako…..hariyata wada nane…nathnam aparade data tika

 47. machn patta film eka dan avith tiyenawa movie ekak arnamanai kiyala tamil holman story ekak puluwan nam ekata sub eka dapan ubata jayen jaya…

 48. maxxa machan…..keep it up

 49. supiri ekakne deela thiyenne……..Thanx macho!!!!!

 50. pls bro ….pls use orginal copyies

  • machan sub ekata thanks but api oyagollonwa sure karalane deela thiyana torrent eka banne so me copy eka wadakma ne ranga saho kiwwa kathawa poddak salakala balanda

 51. thanks saho.. digatama sub denna lebewa..

 52. සබ් එක දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි…ජයෙන් ජයම වේවා

 53. the last ship seson 2 enne kawadda?

 54. chamal jeewantha

  නියමයි 🙂
  උපසිරැසියට ස්තුතියි සහෝ………………

 55. වරුණ රංගජිත් (වරූ)

  ඔන්න සිරාජ් මල්ලි අද තමයි මේකට කමෙන්ටුවක් දාන්න ලැබුණේ…
  සොරි ආ…
  පරක්කු වුනාට හේතුව දන්නවනේ ඉතින්..
  සුපිරි ෆිල්මක් වගේ…
  මලයා නියම වැඩක් කරන්නේ දෙමළ ෆිල්ම් වලට සබ් කරලා..
  දැන් ඉතින් අපිට එන අලුත් දමිල ෆිල්ම් දෙයියනේ කියලා බලන්න පුළුවන්..
  නියමයි නියමයි..
  ජයෙන් ජයම වේවා…
  ඉදිරියටම යමු…

 56. meke sub hariyata yanne naha balanna bahaneh hadannakoo..

 57. නිශිත

  2006 ආපු විජේගේ Aadhi ෆිල්ම් එකට සබ්ටයිටල් දෙන්නකෝ….කොහෙවත් හොයන්න නෑ මචංලා…

 58. bohoma sthuthiyi siraj saho

 59. ela kollo ela lassanai film eka sub ekata thanks

 60. Thanks machan sub ekata. Patta story eka machan….. jayen jayama wenna ona…….!

 61. චන්දිම අමරසිංහ

  දිගටම කරගෙන යමු…
  සුපිරියි සුභපැතුම්..
  සබ් එක දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි..
  ජයවේවා ඉදිරියටම යමු ජයවේවා…!%$

 62. meke sub passe yanne…hadala dannako

 63. thanks…

 64. “චූටී මල්ලි”

  මටත් බඩු හම්බ උනා
  බලන්නත් ඔනි
  අපි වෙනුවෙන් කන කට්ටට පින් මචෝ
  එල එල දිගටම සබ් දෙමු මචෝ
  සබට තුති
  ඔබට ජය………..

 65. sira………………… karthige madras film eke denna

 66. Umba nam supiri ban… puluwan nam karthige madras film ekath denna..

 67. me copy eka cam copy wageda.chada? mata ba ganna one ekai bnzzz

 68. මමත් නම් මෙයාගේ අදහස් වලට කැමති නෑ ඒත් මෙයාගෙ ෆිල්ම් බලනවා මම නම් දේශපාලනය සිනමාවත් එක්ක පටල ගන්නේ නෑ

 69. අදිත අවීන්

  හොඳ කොපියක් එනකම් ඉන්නවා මම නම් .
  බොහොම තුති සබට .
  😀

 70. THANX SAHO.. ONNA BEWA

 71. බොහොම ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ සිංහල උපසිරැසියට. ජය෴෴ 😛 😛

 72. Denuthu Kawinda

  ඔයාගේ මේ උත්සාහයට සුබ පතනවා. උපසිරසියට තුති……………..

 73. සිරාජ්ගේ වෑයමට මම ගොඩක් ස්තූතිවන්ත වෙනවා… ඒත් කනගාටුවෙන් වුනත් කියන්න ඕනේ.. මම මෙයාගේ ෆිල්ම්ස් බලන එක අත් හැරියා… ඒ නිසා මේක බලන්නේ නැහැ

 74. niyama wadak elama ela

 75. thanks for the sub. but it doesn’t play on time.. so…… can u just please fix that issue?

 76. thankz kolla. onna math gathtooo

 77. මම ටැමිල් පිල්මි වලට අසායි එත් මු ඇවිත් ලංකාවට එරේහිව කතා කරපු කොටි සංවිධානයට පැත්ත ගත්ත උන්ට උදවි කරපු එකෙක් අපේ රණ විරුවෝ අපේ රට බේරා ගන්න කොචිචර කැප කිරිමක් කලාද? එගොල්ලන්ට කරන ගෞරවක් විදිහට මෙකගේ එවා බලන්නේ නැ එක නිිසා මම මුට අසා නැ මු නැති එවා බලනවා හෝදේ

 78. නියමයි සහෝ..
  එනකම් බලාන උන්න ෆිලුමක් තමා මේක..
  බෝම ස්තුතියි සබට සහෝ.. 🙂
  ජය වේවා! 🙂 🙂

 79. නියමයි සීරාජ් සහෝ..
  පට්ටනේ ඔයා.
  මේකගේ ෆිල්ම් බලන්න හිතෙන්නෙත් නෑ. (විජේගෙ හොදෙ.)
  කට්ටක් කාලා හදපු උපසිරසියක් නිසාත් නොබලත් බෑ.
  ඊළග එකත් ඉක්මනින් ගෙමු.
  සබට තුති..
  ජය වේවා..
  බුදු සරණයි.. !!!

 80. පට්ට පට්ට එනකම් හිටියේ Sub එක ඉක්මනට දුන්නට Tnx….. සහෝ…..

 81. Niyami siraj sahoo Denakam balan hitiya 1
  aniwa dvd rip 1 apu gaman update parak dala balana
  thanx for sub
  Jaya Wewa !!!!

 82. ස්තුතියි සිරාජ් සහෝ
  හොඳ කොපියක් එනකම් මේක බලනවා
  ජයෙන් ජය

 83. upasirasiyata thanks.

 84. නියමයි නියමයි…
  දැන් නම් ඉතිං ටයිම් ලයින් හදන්න වෙන කවුරුත් ඕනේ වෙන එකක් නැති වෙයි නෙහ්..
  එල එල..
  එක දෙබසක් එක සිංදුවක් වත් අතාරින්නෙ නැතුව
  සබ දුන්න එක තමයි ගොඩක් වටින්නේ..
  ඉක්මණටම තව එකක් අරගෙන එන්න එහෙනම්.
  ජය!!


 85. නියමයි
  😛
  උපසිරැසියට තුති…… 🙂
  ඊළඟ උපසිරසියෙන් හමුවෙමු..
  ඔබට ජය .. 🙂

 86. meka downlod karanda be ne issara lin 2 dunna den 1k

 87. නුවන්ත දුලාන්

  නියමයි සහෝ….
  උපසිරැසියට බොහොම ස්තූතියි…!!!!

 88. 10s vitara late wela sub wetenne

 89. Meke time line balance nene

 90. sub denna puduma kattak oyala kanne.mahansiyata godak sthuthi.jaya wewa !!!!!!!!!!!!!!!!!

 91. උපසිරැසියට ස්තුතියි සහෝ.
  හොඳ කතාවක් කියලා පේන් තියෙනවා.

  ඒත් මම සාමාන්‍යයෙන් දෙමන චිත්‍රපටි බලන්නේ නැති තරම්.
  ඒ වුනාට දරන උත්සාහය අගය කරනවා.

  ආයු -බෝ -වේවා !!!

 92. SaDuN dAnUsHkA

  සිරාජ මල්ලි දැන් ටයිම් ටයින් හදන්නත් පුරැදු වෙලා
  නියමයි නයිමයි
  කොල්ල වැඩේ නියමෙට දෙනවා

 93. ජය වේවා

 94. Binara Kavishka

  සබ් එක දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි…

 95. ස්තුතියි!!!!

 96. ස්තුතියි!!!!!!

 97. නලින්

  ස්තුතියි! සිරාජ…මම සමාන්‍යයෙන් දෙමළ සිනමාව ඇසුරු කරනවා අඩුයි.
  එත් සිරාජ මලේගේ මෙවර ලිපිය කියවලා ඉවර වෙද්දි මෙ කතාව අනිවා බලන්න ඹනේ කියලා හිතුනා…ඉතින් හොද කොපියක් ආපු සැනින් බා ගන්නයි අදහාස.,

  නැවතත් ස්තුතියි, සිරාජ්..

  ජය වේවා.

 98. මෙක බැලුවා සුපිරි ෆිල්ම් එකක් සබ් එකට තැන්ක්ස්
  කො හැපි නිව් ඉයර් එකෙ ස්කීන් කොපියට සබ් දෙන්නෙ නැද්දො

 99. ඉස්සර බයිස්කෝප් එකේ ප්‍රධාන ෆිල්ම් වුනේ ඉංග්‍රීසියි හින්දියි ඒවා. දෙමළ දුන්නෙ එහෙන් මෙහෙන් ඒත් දැන් සිරාජ් ඉන්න හින්දා එහෙම නැහැ එහෙන් හොද කොපියක් එන්නෙ කොයි වෙලාවෙද සිරාජ් මෙහෙන් පටගාලා සබ් දෙනවා එල සිරාජ් ඉදිරියටම යමු ජය වේවා…..!

 100. Tnx Machan

 101. supiriiiiiiiiiiiiiiiiiii ahhhhhhhhhhh….meka kawada deida kyla balan hitiye…….hoda copy 1k enakm inna ba adama banawa…hoda copyak awama update krnna hode.thanks SIRAJ saho….ohoma ymu.jaya wewa….

 102. Enakam Hitiye Thnank you saho sub ekata

error: Alert: Content is protected !!