Thursday , February 2 2023

Endrendrum Punnagai (2013) | සැ‍ම‍දා‍ ‍ස‍තු‍ටෙන්‍ ‍ඉ‍දි‍මු. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Rating: 8.3/10. From 6 votes.
Please wait...

Endrendrum Punnagai (2013)

෴‍බ‍යිස්‍‍කෝප්‍ ‍සිං‍‍හ‍ලෙන්‍෴ ‍අ‍ඩ‍වි‍ය‍ට 5 ‍වෙ‍නි ‍සං‍‍වත්‍‍ස‍ර‍ය වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍උ‍ණු‍සුම්‍ ‍සු‍භ ‍පැ‍තුම්‍. ‍ඔන්‍‍න ‍ම‍ම ‍අ‍ද ‍ලස්‍‍ස‍න‍ම ‍ලස්‍‍ස‍න ‍දෙ‍ම‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍ඔ‍බ වෙ‍ත ‍ගෙ‍නල්‍‍ල ‍ති‍යෙන්‍‍නේ. ‍මේ‍ක 2013 ‍ව‍ස‍රේ ‍දෙ‍සැම්‍‍බර් 20‍ව‍න ‍දි‍න ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ ලස්‍‍ස‍න ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍පා‍ද‍ක ‍ක‍ර‍ගත්‍ ‍සු‍පි‍රි ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍. ‍මේ‍ක‍ට imdb ‍අ‍ග‍ය 6.8 ක් ‍ලැ‍බි‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍මේ‍ක‍ට ‍සු‍පි‍රි ‍න‍ලු නි‍ලි ‍සෙට්‍ ‍එ‍කක්‍ ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍ ‍එක්‍ ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ක‍තා‍ව ‍ගැ‍න ‍කිව්‍‍වොත්‍ ‍මෙන්‍‍න ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍නේ.

ගෞ‍තම්‍‍ගේ ‍ම‍ව ‍ගෞ‍තම්‍ ‍කු‍ඩා ‍ක‍ල ‍පැ‍න‍ලා ‍ය‍න ‍සිද්‍‍දි‍ය‍කින්‍ ත‍මා ‍ක‍තා‍ව ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍නේ. මේ ‍දු‍ක‍ට ‍එ‍දා ‍රෑ ‍ගෞ‍තම්‍‍ගේ ‍පි‍යා ‍හො‍ද‍ට‍ම ‍බී‍ල. ‍කාන්‍‍තා‍වන්‍ ‍හ‍රි ‍නෑ, ‍ඒ ‍‍අ‍ය ‍ඒ‍ගොල්‍‍ලන්‍ ‍ගේ වා‍සි‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍වැ‍ඩ ‍ක‍රන්‍‍නේ, ‍මේ ‍ව‍ගේ ‍දේ‍වල්‍ ටි‍කක්‍ දො‍ඩ‍ව‍න‍වා. ‍මේ ‍දේ‍වල්‍ ‍කු‍ඩා ‍ගෞ‍තම්‍‍ගේ ‍සි‍ත‍ට ‍ඉ‍තා ‍ත‍දින්‍ ‍කා ‍ව‍දි‍න ‍අ‍ත‍ර ‍එ‍දා ‍සි‍ට ‍ගෞ‍තම්‍‍ට ‍කාන්‍‍තා‍වන්‍ ‍කිව්‍‍වොත්‍ ‍ඇ‍ල‍ජික්‍. ‍ගෞ‍තම්‍‍ගේ ‍සි‍ත ‍වෙ‍නස්‍ ‍වෙන්‍‍න ‍කි‍යා ‍එ‍යා‍ගේ ‍තාත්‍‍තා ‍ගෞ‍තම්‍‍වත්‍ ‍එක්‍‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍චෙන්‍‍නා‍යි ‍ව‍ල‍ට ‍ප‍දිං‍‍චි‍ය‍ට ‍එ‍න‍වා. ‍මෙ‍හි‍දී ‍පා‍ස‍ලේ‍දී ‍ගෞ‍තම්‍‍ට ශ්‍රී, ‍බේ‍බී ‍කි‍ය‍ලා ‍යා‍ලු‍වෝ ‍දෙන්‍‍නෙක්‍ ‍හ‍මු‍ව‍න ‍අ‍ත‍ර ‍ඔ‍වුන්‍ ‍එක්‍‍ක ‍ගෞ‍තම්‍ ‍ඉ‍තා ‍සෙ‍නෙ‍හ‍සෙන්‍ ‍ඉන්‍‍න‍වා. ‍මො‍වුන්‍ ‍ලො‍කු ‍උ‍නා‍ට ‍පස්‍‍සේ 3න්‍ ‍දෙ‍නා ‍එ‍ක‍තු ‍වෙ‍ලා ‍වෙ‍ල‍ද ‍දැන්‍‍වීම්‍ ‍නිෂ්‍‍පා‍ද‍න ‍ආ‍ය‍ත‍න‍යක්‍ ‍ප‍වත්‍‍ව‍ගෙ‍න ‍ය‍න‍වා.‍ මේ 3න්‍ ‍දෙ‍නා ‍ත‍ම ‍කා‍ල‍ය ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍වි‍නෝ‍දෙන්‍ ‍ත‍මා ‍ග‍ත ‍ක‍රන්‍‍නේ. ‍මො‍වුන්‍ ‍ක‍ර‍න ‍ස‍ම‍හ‍ර ‍දේ‍වල්‍ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍සි‍න‍හ ‍උ‍ප‍ද‍ව‍න ‍සු‍ලු‍යි. ‍ඔ‍යා‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍බැ‍ලු‍වොත්‍ ‍ඒ ‍බ‍ව ‍ද‍කි‍යි. ‍ත‍ව ‍දෙ‍යක්‍. ‍මේ‍ගොල්‍‍ලන්‍ ‍ගේ ප්‍රති‍පත්‍‍ති‍ය‍ ත‍මා ‍මැ‍රෙ‍න‍කම්‍‍ම ‍ත‍නි‍ක‍ඩ‍යෝ ‍ලෙ‍ස ‍ජී‍වත්‍ ‍වී‍ම. ‍එ‍නම්‍ ‍ක‍සා‍ද ‍බ‍දින්‍‍නේ ‍නැ‍තු‍ව ‍ඉන්‍‍න ‍එ‍ක. ‍ද‍ව‍සක්‍ ‍ස‍නී ‍කි‍ය‍න ව්‍යාපා‍රි‍ක‍යා ‍මේ ‍අ‍ය‍ට ‍දැන්‍‍වී‍මක්‍ ‍හ‍දන්‍‍න ‍බා‍ර‍දෙ‍න ‍අ‍ත‍ර ‍ඊ‍ට ‍ස‍හ‍ය ‍වන්‍‍න‍ට ‍උ‍ප‍දේ‍සි‍කා‍වක්‍ ‍මේ ‍අ‍ය‍ට ‍ල‍බා ‍දෙ‍න‍වා. ‍ඉ‍තින්‍ ‍ගෞ‍තම්‍‍ට ‍කාන්‍‍තා‍වන්‍ ‍කිව්‍‍වොත්‍ ‍ඇ‍ල‍ජික්‍ ‍නේ. ‍ඒ ‍උ‍නා‍ට ශ්‍රී‍ට ‍එ‍හෙ‍ම ‍නෑ. ‍හ‍රි‍ද. ‍ඉ‍තින්‍ ‍ගෞ‍තම්‍ ‍මේ ‍‍උ‍ප‍දේ‍සි‍කා‍ව ‍ව‍න ප්‍රි‍යා ‍එක්‍‍ක ‍කො‍හො‍ම ‍වැ‍ඩ ‍ක‍ර‍යි‍ද? ‍ක‍තා‍ව ‍මැ‍ද ‍හ‍රි‍ය‍ට ‍යද්‍‍දි ‍ගෞ‍තම්‍ ‍අ‍නෙක්‍ ‍යා‍ලු‍වෝ ‍දෙන්‍‍නත්‍ ‍එක්‍‍ක ‍ත‍ර‍හා ‍වෙ‍ලා ‍ක‍තා ‍ක‍රන්‍‍නෙ ‍නැ‍තු‍ව ‍ඉන්‍‍න‍වා. ‍ඊ‍ට ‍හේ‍තු‍ව ‍මො‍කක්‍‍ද? ‍ඒත්‍එක්‍‍ක‍ම ‍ගෞ‍තම්‍ ‍ත‍ම ‍පි‍යත්‍ ‍එක්‍‍කත්‍ ‍අ‍වු‍රු‍දු 14ක්‍ ‍ක‍තා ‍ක‍රන්‍‍නෙ ‍නැ‍තු‍ව ‍ඉන්‍‍න‍වා. ‍ඊ‍ට ‍හේ‍තු‍ව ‍මො‍කක්‍‍ද? ‍යා‍ලු‍වො 3න්‍ ‍දෙ‍නා ‍අ‍ව‍සා‍න‍යේ ‍එ‍ක‍තු ‍වෙ‍යි‍ද? ‍මේ ‍හැ‍ම ‍එ‍ක‍ට‍ම ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍මේ ‍ස‍ල‍රු‍ව ‍නැ‍ර‍බු‍වොත්‍ ‍දැ‍න‍ග‍ත ‍හැ‍කි ‍වේ‍වී.

වි‍ශේ‍ෂයෙන්‍ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ල ‍යු‍තු ‍දෙ‍යක්‍ ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍එ‍නම්‍ ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ට ‍කි‍සි‍දු ‍භා‍ෂා‍ව‍කින්‍ ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍අන්‍‍තර්ජා‍ල‍ය‍ට ‍නි‍කුත්‍ ‍වෙ‍ලා ‍නැ‍ත. ‍වා‍ස‍ල ‍අ‍යි‍යා ‍ත‍මා ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ට ‍කා‍ල‍රා‍මූ ‍ස‍ක‍සා ‍දුන්‍‍නේ. ‍එ‍යා‍ට ‍මේ ‍අ‍වස්‍‍තා‍වේ‍දී ‍වි‍ශේ‍ස ස්‍‍තූ‍ති‍ය ‍පු‍ද‍ක‍ර‍න‍වා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍ස‍වන්‍ ‍දෙ‍මින්‍ ‍ක‍රන්‍‍න‍ට ‍උ‍නු ‍නි‍සා ‍ටි‍කක්‍ ‍වැ‍ඩි‍පු‍ර ‍කා‍ල‍යක්‍ ‍ග‍ත ‍උ‍නා ‍ම‍ට ‍මෙ‍ය ‍නි‍ම ‍ක‍රන්‍‍න‍ට. ‍වෙච්‍‍ච ‍ම‍හන්‍‍සි‍ය‍ට ‍ක‍ල‍ගු‍න ‍ස‍ල‍කා‍වී ‍යැ‍යි ‍සි‍ත‍න‍වා. ‍ත‍වත්‍ ‍ලස්‍‍ස‍න ‍ක‍තා‍ව‍කින්‍ ‍හ‍මු‍වෙන්‍‍නම්‍. ‍ජ‍ය ‍වේ‍වා!

Endrendrum Punnagai (2013) on IMDb

 

 

719 MB කොපිය මෙතනින් බාගන්න

259883C4BE9D20A8D5CB969CD3B5E7F285864F19
ටොරන්ට් ලින්ක් ක්‍රියා නොකරයිනම් ඒ ලින්ක් එකට යටින් ඇති හෑෂ් (hash) එක google හි සෙවුමක් කරන්න. එවිට ලැබෙන ඕනෑම ටොරන්ට් අඩවියකින් එම ටොරන්ට් එක බාගත කරගන්න.

 

මේ ලබා දී ඇති සිංහල උපසිරැසි පිළිබද “සිරාජ් ප්‍රියන්ත” සොහොයුරාට අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි විය යුතු අතර උපුටාගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මතම සිදුවිය යුතුය.

Check Also

The Last of Us [S01: E03] Sinhala Subtitles | මිතුරු හමුව… [සිංහල උපසිරැසි] 18+

ඔන්න එහෙනම් මේ අරගෙන එන්නේ ලාස්ට් ඔෆ් අස් කතා මාලාවේ තුන් වෙනි කොටස. සතියෙන් සතිය …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

66 comments

 1. මයිකි

  තැන්ක්ස් මචො

 2. sayuru_tharanga

  Sthuthi saho sub ekata

 3. Thanx mechchara mahansi wela sub denawata…. (Y)

 4. SHASITH SANDARUWAN

  thanks……………

 5. english subs

 6. me subtitles download karala GOM player eken play karama hariyata subtitles penne na ne ban. akuru ehema maaru wela penne. ai ehema wenne? eka correct karanne kohomada?

 7. Thanks…………saho………..

 8. Thanx for the sub saho…All the best..

 9. නියමයි..
  සිංහල උපසිරැසි වලට බොහොමත්ම ස්තූතියි 🙂
  දිගටම උපසිරැසි දාන්න යාලුවා.. 😀
  ජයවේවා..! [thumbsup]

 10. Nice machan . Appreciate your commitment.

 11. thanks bro well done….

 12. නිශාන්ත සුජිත්

  thanx saho upasirasiyata, wasala aiyatath bohoma pin..!

 13. බොහොම ස්තුතියි…

 14. ELA ELA THANX BRO

 15. චතුරංග උස්වත්ත

  සබ් එකට ස්තූතියි.

  ජයවේවා..!!

 16. බොහොම ස්තූතී…

 17. Lahiru Gurugedara

  Film ekanam supiri machoooo…….. sub ekata tnkz aaaaaaa

 18. sahoo yevadu kiyala theligu movie ekak thyenawa raam charange. plz plz sahoo ekata sub eka dala denna…………….

 19. ප්‍රදිප්

  නියමයි, බෝහෝම ස්තුතියි මචෝ.

 20. බොහොම ස්තුතියි, සිංහල සබ් වලට.
  මමත් මේක බාලා මාසයක් විතර වෙනව, සබ් නැති නිසා බලන්න කම්මැලි කමේ හිටියෙ.
  නැවත වතාවක් බොහොම ස්තුතියි…….!!!!!!

 21. thanks bro keep up the good work more tamil movies plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz thank u so much

 22. අදහස් දැක්වූ සියලු දෙනාට ස්තුතියි.
  මේ වගේම ලස්සන දෙමළ ෆිල්ම් එකකින් ලගදීම හමුවෙන්නම්.
  ඒ ෆිල්ම් එකටත් තාම කිසිදු බාසාවකින් උපසිරැසි නිකුත් වී නැත.
  ඒ හින්දා ටිකක් විතර කල් යයි.
  (ඔයාල කැමති ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි නිකුත් වී නැති දෙමළ ෆිල්ම් වලට සබ් කරන්න මා කැමතියි.)
  (එහෙම වෙතොත් මා වෙත දන්වන්න.)

 23. බොහොම ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ සිංහල උපසිරැසියට. මෙන්න බානවා. ජය෴෴ 😛 😛

 24. පට්ටයි අපි බාගෙන බලනවා… ජය වේවා……..

 25. Niyamai sayo , jaya wewa

 26. Saman Prasad ( Black Panther )

  nice bro… wade ela…

 27. Rajitha Abeysinghe

  thanks!

 28. EALA eala onna eahenam sub 1 gaththa
  thnksss sub 1 ta jaya wewa

 29. Thank you very much dear…

 30. Ramayya Vastavayya (2013) – teluga new film aka maka dvd rip dala thiyanna macgchan makath danawada

  THNKS

 31. thanx bro

 32. supiri machan

 33. patta tanx tnx

 34. දිමුතු තරංග ඉලුක්කුඹුර

  ඔබ දෙපලටම බොහොම ස්තුතියි,ජයවේවා.

 35. thanks bro digatama sub denna me wage story walata.

 36. Thanks Saho…. Kalekin Tamil akak Balanne,,

 37. thanks saho.

 38. Dilan madushanka

  මේකට සබ දෙන්න මහන්සි උන ඔය දෙන්නටම ගොඩක් thanx හොදේ
  එහෙනම් ඔන්න අපි සබ බාගත්තා.

 39. නලින්

  ස්තුතියි සිරාජ් සහෝ

  ජය වේවා!

 40. Ayya awilla ela kollekne………..
  Ahala sub dana eka amaru athi……..
  Wifi freee aniwa banawa kollo
  Thanks.

 41. බොහොම ස්තුතියි සහො 😀
  අසා ලිවීමක් පට්ට කට්ටක්නෙ 😀

 42. “චූටී මල්ලි”

  අසා ලිවිම කියන්නෙ කට්ටක්නෙ
  ඉතින් සබ් හදන කොට
  වාසල ටයිම් ලයින් හදල දුන්නේ නැත්තන්
  ඒ කට්ට ඩබල් ට්‍රිබල් වෙනවා
  මන් හිතන්නෙ
  එල මචන් කාලෙකින් දෙමල 1ක්
  වීරම් 1ටත් සබ් කරන්න
  සබට තුති
  ඔබට ජය…………

 43. Thanks Priya.

 44. Thisara Neo (තිසර නියෝ)

  thanks bro

 45. ගයාන් රූකාන්ත (ජෝනා)

  අසා ලිවීමක් නේ එකත් දෙමල ඔන්න ගත්තා
  සබට තුති

 46. අඩෝ…………….!! නියමය් බං…..!!
  මට මේ ෆිල්ම් එක හම්බවෙලා මාසයක් දෙකක් විතර වෙනවා…! ඒත් බලන්නැතිව හිටියේ ඉංග්‍රිසි සබ්වත් තිබුන්නැති හින්දා…!
  ඒත් මං හිතුවා baiscopelk එකෙන් මේකට සබ් දෙය් කියලා…!! ඒ වගේම දුන්නා… උඹලනම් නියමය් බං….!! 😛 😛
  දිගටම මේ වගේ ෆිල්ම් වලට සබ් දෙන්න ඕන….. එල…..!!!!!

 47. ahala sub danakota ,time line hadana kota kanna wenawa pattama kattak . Thankx

 48. ආසිරි ප්‍රියන්ත (හේවා ලුණුවිලගේ)

  බොලේ අහලද කලේ..
  පිස්සු හැදෙයි…
  දන් දෙමලත් අහල කරන කොල්ලෝ අපිට ඉන්නවා නො=වැ..
  කාටද ආඩම්බර…
  එල ඒල සිරෝ…
  ජය..

 49. හර්ෂ ලහිරු

  බොහොම ස්තුතියි සහො 😛 😛 ජය

 50. Niyama kathavak vagee..danma banavaa bnnn..
  thanks sub ekatahh..

 51. චතුර මදුසංක

  තෑන්ක්ස් එහෙනම්..කීව්ත් වගේම දුන්නා නේද?ගොඩාක් ස්තුතියි උපසිරැසියට. 🙂 🙂

 52. mn kalinma meka baluwa.hamoma aniwa balanna balanna.kollan baliya yuthuma film ekak.SUPER,………

 53. GOOD WORK MAN AND THANX

 54. සහෝ අසමින් පරිවර්තනය කලා කිව්වේ සහෝ දෙමළ දන්නවාද? එහෙනම් ලොකු උදව්වක් ඕන කරලා දෙන්න පුලුවන්ද?

 55. Kulanjana Maduranga

  pattama film 1kne.aniwa bamak thama.subata thanks SIRAJ saho.digatama sub demu. jaya wewa…..

error: Alert: Content is protected !!