Wednesday , January 20 2021
Breaking News

Vettai (2012) | ස‍හෝ‍ද‍ර ‍සෙ‍නෙ‍හ‍ස! [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Rating: 6.0/10. From 29 votes.
Please wait...

vettai 2012

‍‍ඔන්‍‍න ‍ම‍ම “Maan Karate” ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ලි‍පි‍යේ ‍අ‍ව‍සා‍න‍යේ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ලා ‍ව‍ගේ‍ම ‍ත‍වත්‍ ‍ලස්‍‍ස‍න‍ම ‍ලස්‍‍ස‍න ‍දෙ‍ම‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ක ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍අ‍රන්‍ ‍ආ‍වා. ‍මේ‍ක ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍වි‍ත‍ර ‍ප‍ර‍න ‍එ‍කක්‍ ‍ත‍ම‍යි. ‍න‍මුත්‍ ‍ගො‍ඩ ‍දෙ‍නෙක්‍ ‍බ‍ල‍ලා ‍නැ‍තු‍ව ‍ඇ‍ති ‍කි‍ය‍ලා ‍සි‍ත‍න‍වා. ‍මේ‍ක 2012 ‍නි‍කුත්‍ ‍උ‍නා‍ට ‍ඉං‍ග්‍රී‍සී ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍නි‍කුත්‍ ‍උ‍නේ ‍නම්‍ ‍මේ ‍ව‍ස‍රේ ‍ත‍ම‍යි.‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍ය ‍ම‍ට ‍ක‍රන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍බා‍ර ‍දුන්‍‍නේ ‍වි‍කී ‍අ‍යි‍යා ‍ත‍ම‍යි. ‍මේ‍ක ‍දී‍ලත්‍ ‍ගො‍ඩක්‍ ‍කල්‍ ‍වෙ‍න‍වා. ‍න‍මුත්‍ ‍අ‍ද ‍ත‍ම‍යි ‍ඉ‍ව‍ර ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බු‍නේ. ‍මු‍ලින්‍‍ම ‍ඒ ‍පි‍ලි‍බ‍ධ‍ව ‍වි‍කී ‍අ‍යි‍යා‍ගෙන්‍ ‍ස‍මා‍ව ‍අ‍ය‍ද ‍සි‍ටි‍න‍වා.

‍‍‍‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ක‍තා‍ව‍ට ‍යන්‍‍න ‍ක‍ලින්‍ ‍ප‍සු‍බි‍ම ‍ගැ‍න ‍ක‍තා ‍ක‍ලොත්‍, ‍මෙ‍හි ප්‍ර්‍ධා‍න ‍න‍ළු ‍නි‍ළි‍යන්‍ ‍දෙ‍දෙ‍නා ‍බැ‍ගින්‍ ‍ර‍ග ‍පා‍න‍වා. ‍මන්‍‍ද ‍මේ‍කේ ‍අ‍යි‍යා ‍ම‍ලෝ ‍ච‍රි‍ත ‍දෙ‍ක‍යි, ‍‍අක්‍‍කා ‍නං‍‍ගි ‍ච‍රි‍ත ‍දෙ‍ක‍යි ‍ති‍යෙ‍න ‍නි‍සා. ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය “‍මා‍ධ‍වන්‍”ද, ‍මල්‍‍ලි‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය “‍ආර්‍ය‍යා”‍ද ‍ර‍ග ‍දක්‍‍ව‍යි. ‍එ‍මෙන්‍‍ම ‍අක්‍‍කා‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය “‍ස‍මී‍රා ‍රෙඩ්‍‍ඩි”‍ද, ‍නං‍‍ගි‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය “‍අ‍ම‍ලා ‍පෝල්‍”‍ද ‍ර‍ග ‍දක්‍‍ව‍න‍වා. ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ණය “‍යු‍වන්‍ ‍ෂන්‍‍කර් ‍රා‍ජා” ‍අ‍තින්‍ ‍සි‍දු‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ණය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ “N. ‍ලිං‍‍ගු‍සා‍මී” ‍වි‍සි‍නි.

‍‍‍‍දැන්‍ ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍නේ ‍කො‍හො‍ම‍ද ‍කි‍ය‍ලා ‍බ‍ල‍මු ‍නේ. ‍ති‍රු ‍හා ‍ගු‍රු ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍අ‍යි‍ය‍යි ‍මල්‍‍ලි‍යි. ‍ති‍රු ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍බි‍ය‍ගු‍ලු ‍ච‍රි‍ත‍යක්‍. ‍න‍මුත්‍ ‍ගු‍රු ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍එ‍හෙ‍ම ‍නෑ. ‍අ‍යි‍යා‍ට ‍ක‍වු‍රු‍හ‍රි ‍ගැ‍හු‍වා ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍මල්‍‍ලි ‍ගි‍හින්‍ ‍එ‍ගොල්‍‍ලන්‍‍ට ‍පෙ‍ර‍ලා ‍ග‍හ‍ලා ‍එ‍න‍වා. ‍මෙ‍හෙ‍ම ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍ජී‍වි‍ත‍ය ‍ගෙ‍වෙද්‍‍දී, ‍හ‍දි‍සි‍යේ ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍පි‍යා ‍මි‍ය ‍ය‍න‍වා. ‍ප‍සු‍ව ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍ප‍වු‍ල‍ට ‍මේ ‍පො‍ලිස්‍ ‍රැ‍කි‍යා‍ව ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා. ‍මල්‍‍ලි ‍අ‍යි‍යා‍ට ‍බ‍ල ‍ක‍ර‍න‍වා ‍මේ ‍නි‍ළ ‍ඇ‍දු‍ම ‍පැ‍ල‍ද‍ගෙ‍න ‍රා‍ජ‍කා‍රි‍ය‍ට ‍යන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා. ‍මන්‍‍ද ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍පි‍යා, ‍සී‍යා ‍කි‍යන්‍‍නෙත්‍ ‍පො‍ලිස්‍ ‍කා‍ර‍යින්‍ ‍නි‍සා. ‍අ‍යි‍යා ‍පො‍ලිස්‍ ‍රා‍ජ‍කා‍රි‍ය‍ට ‍ගි‍ය ‍ප‍ල‍වෙ‍නි ‍ද‍ව‍සේ‍ම ‍ඒ ‍ග‍මේ ‍ඉන්‍‍න ‍ලො‍කු ‍මැ‍ර‍යින්‍ ‍දෙ‍දෙ‍නෙ‍කු‍ගෙන්‍ ‍එ‍කෙක්‍ ‍ව‍න, ‍මා‍රි ‍කි‍ය‍න ‍කෙ‍නා ‍පැ‍හැ‍ර‍ගෙ‍න ‍ගි‍හින්‍ ‍ති‍යෙ‍න ‍පො‍ඩි ‍ල‍ම‍යෙක්‍‍ව ‍බේ‍රන්‍ ‍එන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍පැ‍ව‍රෙ‍න‍වා. ‍න‍මුත්‍ ‍අ‍යි‍යා ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍බි‍ය‍ගු‍ලු ‍කෙ‍නෙක්‍. ‍දැන්‍ ‍මෙ‍යා‍ට ‍රා‍ජ‍කා‍රි‍ය ‍දා‍ලා ‍යන්‍‍න ‍හි‍ත‍යි. ‍න‍මුත්‍ ‍මල්‍‍ලි ‍ඇ‍විත්‍ ‍අ‍යි‍යා‍ට ‍කි‍ය‍න‍වා, ‍ඔ‍යා ‍ඒ ‍අ‍ය‍ට ‍කි‍යන්‍‍න, ‍ම‍ම ‍ත‍නි‍ය‍ම ‍ගි‍හින්‍ ‍බේ‍රන්‍ ‍එන්‍‍නම්‍ ‍කි‍ය‍ලා, ‍හා ‍එ‍ත‍න ‍ඉ‍දන්‍ ‍ත‍නි‍ය‍ම ‍එන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා. ‍මේ ‍අත්‍රේ ‍මල්‍‍ලී ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍නි‍ල ‍ඇ‍දු‍ම ‍ඇ‍දන්‍ ‍ගි‍හින්‍ ‍මැ‍ර‍යින්‍‍ට ‍හො‍ද‍ට‍ම ‍ග‍හ‍ලා ‍ල‍ම‍යා‍ව ‍බේ‍ර‍ගෙ‍න ‍අ‍යි‍යා‍ට ‍දෙ‍න‍වා. ‍අ‍යි‍යා ‍ඒ ‍ල‍ම‍යා‍ව ‍අ‍ර‍ගෙ‍න ‍පො‍ලී‍සි‍ය‍ට ‍ය‍න‍වා. ‍පො‍ලි‍සි‍යේ ‍කට්‍‍ටි‍ය ‍හි‍තන්‍‍නේ ‍ති‍රු ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍කි‍සි ‍බි‍යක්‍ ‍නැ‍ති ‍ලො‍කු ‍හ‍යි‍යක්‍ ‍කා‍ර ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍කි‍ය‍ලා. ‍ඉ‍තින්‍ ‍දි‍ග‍ට‍ම ‍අ‍යි‍යා‍ට, ‍මල්‍‍ලි‍ගේ ‍උ‍දව්‍ ‍ගෙ‍න ‍රා‍ජ‍කා‍රි‍ය ‍ක‍රන්‍ ‍යන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍වෙ‍යි‍ද? ‍මො‍නා‍ද ‍ඒ ‍එ‍න ‍බා‍දා? ‍මේ ‍සත්‍ය ‍ක‍වු‍රු‍හ‍රි ‍දැ‍න‍ග‍නී‍ද? ‍ඒ ‍එක්‍‍ක‍ම ‍මේ ‍දෙන්‍‍නා‍ට‍ම ‍ගැ‍ල‍පෙ‍න ‍ලෙ‍ස ‍අක්‍‍කා ‍කෙ‍නෙ‍කු‍යි ‍එ‍යා‍ගේ ‍නං‍‍ගි‍යි ‍බි‍රින්‍‍දෑ‍ව‍රුන්‍ ‍ලෙ‍ස ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍කො‍හො‍ම‍ද ‍සිද්‍‍ද ‍වෙන්‍‍නේ? ‍ආ‍ද‍ර ‍ක‍තා‍ව ‍කො‍හො‍ම‍ද ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍නේ? ‍මේ ‍සෑ‍ම ‍එ‍ක‍ට ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍තු‍ල ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍එ‍හෙ‍නම්‍ ‍ත‍වත්‍ ‍ලස්‍‍ස‍න‍ම ‍ලස්‍‍ස‍න ‍ක‍තා‍ව‍කින්‍ ‍හ‍මු ‍වෙ‍මු. ‍ය‍න ‍ග‍මන්‍ ‍අ‍ම‍ත‍ක ‍නො‍ක‍ර ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍අ‍ද‍හස්‍ ‍ප‍හ‍ලින්‍ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍න. ‍ජ‍යෙන්‍ ‍ජ‍ය‍ම ‍වේ‍වා!!!!!!!!

Vettai (2012) on IMDb

 

 

697 MB කොපිය මෙතනින් බාගන්න

FCF9D39BF6FDC5A6367D05043993680C1292A49B
ටොරන්ට් ලින්ක් ක්‍රියා නොකරයිනම් ඒ ලින්ක් එකට යටින් ඇති හෑෂ් (hash) එක google හි සෙවුමක් කරන්න. එවිට ලැබෙන ඕනෑම ටොරන්ට් අඩවියකින් එම ටොරන්ට් එක බාගත කරගන්න.

 

මේ ලබා දී ඇති සිංහල උපසිරැසි පිළිබද “සිරාජ් ප්‍රියන්ත” සොහොයුරාට අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි විය යුතු අතර උපුටාගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මතම සිදුවිය යුතුය.

Check Also

ද ෆ්ලවර් ඔෆ් ඊවිල් [S01 : E14] Sinhala Subtitles | යක්ෂයාගේ කුසුම [සිංහල උපසිරසි]

13 වැනි එපියෙන්, ඔයාගෙ මනසත් කැරකිලා ගියාද? මොකක්ද ඒ වුණේ!!!! අනේ දෝ-හයුන්-සූ කොහොමද එයාගේ ආදරණීය …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

33 comments

 1. Yohan Sewwanda

  mekata film down load link ekak please

 2. Tharindu_Vidusha

  Meka set wena copyka name ekak kiynnoko..plzzzz ikmnt..

 3. Thnx saho

 4. chnthaka kavnda

  thzz

 5. ela ela niyamai.allu arjunge race gurram show eke sub dennako

 6. anjaan 2014 (surya) meke sub dennako

 7. හර්ෂ ලහිරු

  සබට බොහොම ස්තුතියි සහො 😛 😛 ජය

 8. දිමුතු තරංග ඉලුක්කුඹුර

  එල එල,ජයවේවා.

 9. nishshanka ruwan

  ස්තූතියි 🙂

 10. niyamai…

 11. සිංහල උපසිරැසියට බොහොම ස්තුතියි සහෝ.. 😀

 12. බොහොම ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ සිංහල උපසිරැසියට. ජය෴෴ 😛 😛

 13. me wage patta sean ekak gabbar singh tamil eketh theyenawa eakath denadako
  meakath mama dan bana gaman balamu supiri ne ahenam monawada

 14. “චූටී මල්ලි”

  මේක කලින් බැලුවා
  නරක නෑ ෆිලුම හොදා
  සබට තුති
  ඔබට ජය……

 15. අදිත ප්‍රවීන්

  අඩේ මේකේ සබක් නෑ කියලා මාත් හොය හොය හිටියේ !
  කොලුවා ආව ගමන් දීලානේ .
  පට්ට කතාව මචෝ !
  ජය !
  😀

 16. patta …bamak thama ithin…subata thanks SIRAJ saho.digatama sub denn.jaya wewa………..

 17. Thanks.

 18. ඉසු ඩිපි (Isu DP)

  නියමයි සිරාජ් සහෝ.. 😛
  මේ ගැන තමයි එහෙනම් බුකියේ කියලා තිබුනේ
  ඊළග එකත් ඉක්මනින් ගෙමු.
  සබට තුති..
  ජය වේවා.. 🙂 😀
  බුදු සරණයි.. !!!

 19. නියම ෆිල්ම් එක. උපසිරසියට බොහෝම ස්තූතියි

 20. ela movie 1k kalin baluwa sub ekka aye blanawa.thnakxxxxx

 21. meka aniwa balanawa siraj saho…sabata bohoma thuthi…jaya wewa…..!

 22. sub valata thanks machan

 23. චන්දිම අමරසිංහ

  niyami niyami supery akka thaz subapatum…

 24. උපසිරසියට බොහොම ස්තූතියි 🙂

 25. නලින්

  ස්තුතියි සිරාජ් සහෝ!

  මැක්සාම කථෘවක් වගේ පෙනවා ලිපිය කියෙව්වම.

  ජය වේවා!

 26. වරුණ රංගජිත් (වරූ)

  ආව් ආව් සිරාජ් මලයා ෆිල්ම් එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ
  තෑන්ක්ස්
  තෑන්ක්ස්
  අනිවා බානවා මලේ

 27. hoda film 1 k wagei thax siraj

error: Alert: Content is protected !!